Things in the Classroom Video 54 Academic Level 1

Learn about objects in the classroom.

1. Watch the video

جهت مشاهده ویدیوهای آموزشی ثبت‌نام کنید

ثبت‌نام

2. Learn the words

جهت مشاهده ویدیوهای آموزشی ثبت‌نام کنید

ثبت‌نام

3. Speak the video

جهت مشاهده ویدیوهای آموزشی ثبت‌نام کنید

ثبت‌نام

4. Answer the questions

جهت مشاهده سوالات ویدیوهای آموزشی ثبت‌نام کنید

ثبت‌نام

5. Go live

جهت ارتباط با استاد پشتیبان خود ثبت‌نام کنید

ثبت‌نام